1. Hjem Brother
 2. Om Brother
 3. Miljø og bæredygtighed
 4. Produkt og efterlevelse

Produktets livscyklus

 

Brother-maskiner er udviklet i Japan ved brug af energibesparende teknologi, og det er sikret, at de efterlever Europæiske love og regulativer. 
Produktionen foregår ved vores produktionsanlæg i Asien, hvor reduktion af strømforbruget, CO2-udslip og affald er i hjertet af processen. 
Vores produkter bliver pakket på en sikker men minimalistisk måde, og der bliver anvendt genanvendeligt materiale for at reducere affald. 
Forskellige produktkategorier, som f.eks. printere, scannere og labelprintere, bliver sendt med samme vognlæs for at reducere CO2-udslip.
Besparelser omkring energi, papir, tonere og blækpatroner er inkluderet i vores maskiner, lige fra automatisk dobbeltsidet print til "dyb dvale"-tilstand.
Brother-tonere og -blækpatroner bliver samlet og genanvendt via vores returprogram. Programmet støtter Cool Earth, som er en miljøorganisation, der arbejder for at bevare regnskoven. Brother-maskiner bliver genanvendt via Elretur, som indsamler fra kommunale genbrugspladser.

Certifikater, erklæringer og direktiver

ISO 14064

Brothers hovedkvarter i Japan har ISO 14064-certificeringen, der specificerer principper og krav for kvantificering og rapportering af udledningen af drivhusgasser. Detaljerne om vores udledninger findes på det globale Brother-website.

ISO er en forkortelse for "International Organisation for Standardisation". ISO er verdens største udvikler af internationale standarder og har til formål at gøre industrien mere effektiv.

Vi mener, at det er vigtigt at have ISO 14001-certificeringen for miljøstyringssystemer for at vise vores engagement i forhold til at reducere vores miljøpåvirkning.

Standarden blev opdateret i år 2015 for at sikre en god miljøpraksis i hele virksomheden. Alle Brothers kontorer arbejder ud fra ISO 14001:2015-standarden og har gjort det siden september 2018.

ISO 14001-certifikat

REACH står for registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) og har til formål at forbedre beskyttelsen af folkesundheden og miljøet. REACH gælder for virksomheder, der driver forretning i Europa, og fastsætter pligter for virksomhederne i forbindelse med stoffer.

REACH-forordning nr. 1907/2006 er EU-lovgivning, der trådte i kraft den 1. juni 2007. Som en ansvarlig og miljøbevidst virksomhed forpligter vi os til at leve op til kravene i REACH-reglerne.

Hvad er omfattet af REACH-reglerne?

Brother skal indsamle oplysninger om egenskaberne for de kemiske stoffer, der anvendes i vores produkter.
Stofferne skal registreres i en central database, som drives af European Chemicals Agency (ECHA) i henhold til en fastlagt tidsplan med faseinddelte deadlines, som fortsætter indtil 2018. I samarbejde med vores leverandører har Brother overholdt alle REACH-deadlines indtil nu og arbejder på at sikre overholdelse af fremtidige deadlines.

Særligt problematiske stoffer

I henhold til lovgivningen skal vi løbende overvåge stofferne i vores produkter i forhold til REACHs kandidatliste med særligt problematiske stoffer (SVHC, Substances of Very High Concern). REACH kræver, at der stilles tilstrækkeligt med information til rådighed om SVHC indeholdt i ‘artikler’ i en koncentration på over 0,1 % vægt for at tillade sikker brug af produktet. Information om tilstedeværelsen af SVHC i Brother-produkter kan findes her.

REACH Chemical Regulation

RoHS står for Restriction of Hazardous Substances. Det er europæisk lovgivning, som begrænser brugen af bestemte stoffer i elektriske og elektroniske produkter.

RoHS-direktiv 2011/65/EU gælder for alle elektriske og elektroniske produkter og deres komponenter, som er kommet på markedet efter 1. juli 2006.

Det begrænser brugen af seks stoffer: bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom og halid, der indeholder flammehæmmerne polybrominat biphenyl og polybrominat diphenyl æter.

Hvorfor er RoHS-direktivet og CE-mærket relevant?

Som en del af vores europæiske drift skal produkterne have et Conformitee Europeenne- eller CE-mærke.

CE-mærket er en erklæring fra producenten om, at produktet er designet, testet og fremstillet i overensstemmelse med de obligatoriske krav i alle gældende direktiver med nye tilgange. I overensstemmelse med RoHS-direktivet indeholder vores individuelle CE-overensstemmelseserklæringer nu RoHS-overensstemmelsesinformation.

Som en miljøbevidst virksomhed overholder vi tre vigtige dele af den europæiske lovgivning i forbindelse med affald:

 • WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment)
 • Batteridirektivet
 • Direktiv om emballage og emballageaffald

The WEEE Directive

WEEE står for Waste Electrical and Electronic Equipment. WEEE-direktivet 2002/96/EF er europæisk lovgivning, der trådte i kraft i februar 2003. Målet er at få folk til at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr på korrekt vis til genbrug og ikke sammen med det almindelige husholdningsaffald.

I henhold til direktivet blev der fastsat mål for indsamling, genanvendelse og genbrug af alle typer elektriske artikler. Det ultimative mål er at reducere mængden af elektronik, der sendes til affaldsdeponering, og at få producenter til at integrere miljøvenligt design i deres produkter.

Hvad betyder WEEE-direktivet for Brother?

Det betyder, at vi designer vores produkter, så materialerne nemmere kan separeres til genanvendelse og genbrug ved slutningen af deres levetid. I henhold til WEEE-direktivet har vi et ansvar for at tage imod og genbruge produkter, der er nået slutningen af deres levetid, i alle de europæiske lande, som vi driver forretning i. Direktivet fastlægger, at vi skal etablere systemer for indsamling af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr.

Hvordan er processen?

Hvert enkelt af vores salgskontorer i Europa er forpligtet til at efterleve WEEE-direktivet i deres land, derfor er alle salgskontorer i Europa medlem af en organisation for indsamling og genanvendelse. Vi samarbejder med Elretur.

 

Elretur certifikat

Batteridirektivet

Batteridirektivet 2006/66/EF er europæisk lovgivning, der trådte i kraft i oktober 2008. Det følger i fodsporene på WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Formålet med batteridirektivet er at reducere de trusler mod miljøet, som batterier udgør, især de batterier, der indeholder skadelige materialer som f.eks. bly, cadmium og kviksølv. Målet med lovgivningen er at øge genbrugsraten for batterier. Forbedrede metoder til indsamling og genbrug af brugte batterier vil stoppe påvirkningen af miljøet og udtømningen af naturressourcerne.

Hvad betyder batteridirektivet for Brother?


Det betyder, at vi har et ansvar for at etablere et system for indsamling, behandling og genbrug af batterier fra vores produkter.

Hvordan er processen?

Hvert enkelt af vores salgskontorer i Europa er forpligtet til at efterleve batteridirektivet i deres land, derfor er alle salgskontorer i Europa medlem af en organisation for indsamling og genanvendelse af batterier.

Direktiv om emballage og emballageaffald

Direktivet om emballage og emballageaffald 94/62/EF er europæisk lovgivning indført i 1994 for at regulere emballage og for at fremme genbrug i Europa.

Direktivet fokuserer på fire områder af affaldshåndtering:

 • Forebyggelse - Emballage bør designes til at være så effektiv og miljøvenlig som muligt, så der er meget lidt affald, der skal bortskaffes.
 • Genbrug - Producenter har et ansvar for at tage mod emballageaffald. Al nødvendig emballage bør genbruges til fremtidige produkter.
 • Genanvendelse - Hvis emballagen ikke kan genbruges, bør producenterne genanvende emballagekomponenterne til fremtidig brug.
 • Genindvinding - Hvis genanvendelse til emballageformål ikke er mulig, tillader direktivet ikke, at emballagen sendes til affaldsdeponering eller genbruges som brændbart brændstof.

Hvad betyder direktivet om emballage og emballageaffald for Brother?

Vi sørger for, at vores emballage er designet til at være så miljøeffektiv som muligt for at minimere vores påvirkning af miljøet.

Direktivet om miljøvenligt design af energirelaterede produkter er EU-lovgivning. Det definerer obligatoriske miljøkrav til energiforbrugende og energirelaterede produkter.
Direktivet 2009/125/EF gælder for produkter, der sælges i EU-lande. I henhold til direktivet er producenter af energiforbrugende produkter forpligtet til at tage proaktive trin til at reducere produkternes energiforbrug i designfasen.

Hvordan opfyldes standarderne via direktivet?

Standarder inkorporeres via implementering af tiltag. Disse tiltag gælder for forskellige produktgrupper, som direktivet om miljøvenligt design vedrører.

Efterlevelse ift. Brother Produkter

 • Vores produkter lever op til målene for strømforbrug i slukket tilstand/standbytilstand samt for eksterne strømforsyninger
 • Brother er medlem af EuroVAprint, en nonprofitorganisation, der samler producenter af billedbehandlingsudstyr, som driver forretning i Europa. EuroVAprints frivillige aftale blev lavet om i 2013, så den inkluderede nye standarder som f.eks. ENERGY Star version 2.0.
 • I 2015 trådte implementering af mål for strømforbruget ved netværksstandby i kraft, og vi arbejder mod efterlevelse af dette sammen med vores designteams.
Grønt blad close-up

Miljøcertificeringer

Vi er stolte af at have modtaget en række miljøcertificeringer. Læs mere her.

Information om sikkerhed

Få vores informationsark via vores hjemmeside.

Se alle