Principper om social ansvarlighed


I anerkendelse af vigtigheden af at tilbyde rimelige arbejdsvilkår respekterer Brother-koncernen mennesker, og anerkender grundlæggende menneskerettigheder og forventer, at personer, der er engageret af Brother-koncernen ("medarbejdere"), agerer på samme måde.

 

1. Ingen forskelsbehandling og ingen mobning

Brother-koncernen tolererer ikke diskriminerende eller chikanerende handlinger. Brother-koncernen vil navnlig ikke:

 • ulovligt forskelsbehandle nogen på grundlag af f.eks. race, køn, alder, seksuel orientering, graviditet, politisk tilhørsforhold, fagforeningsmedlemskab, ægteskabelig status, nationalitet, etnisk baggrund, religion eller handicap; eller
 • krænke en persons værdighed ved at deltage i chikane eller overgreb (af en hvilken som helst grund eller i en hvilken som helst form), korporlig afstraffelse, psykisk eller fysisk tvang eller trussel om en sådan behandling.

2. Rimelige og lovlige arbejdspraksisser

Brother-koncernen stræber efter at overholde alle lokale love og forordninger, anvisninger fra kompetente myndigheder eller relevante lokale branchepraksisser i relation til arbejdsforhold, herunder arbejdstid, løn og personalegoder (inkl. minimumsløn) og overarbejde.

3. Foreningsfrihed

Brother-koncernen respekterer medarbejdernes rettigheder i de enkelte lande, hvor vi driver forretning, til frit at danne foreninger med andre, melde sig ind eller ikke melde sig ind i fagforeninger, søge repræsentation og deltage i samarbejdsudvalg i overensstemmelse med lokale love og forordninger.

4. Børne- og tvangsarbejde

Brother-koncernen tolerer ikke og deltager ikke i ulovlige arbejdspraksisser. Brother-koncernen vil navnlig ikke:

 • anvende tvangsarbejde eller ufrivilligt fængselsarbejde;
 • kræve, at medarbejdere udleverer offentligt udstedt identifikation, pas eller arbejdstilladelser til Brother som en betingelse for ansættelse (undtagen midlertidig overdragelse i forbindelse med bekræftelse af identitet eller myndighedsformaliteter);
 • forsætligt ansætte personer med en alder, hvor de stadig er skolepligtige i henhold til lokal lovgivning;
 • forsætligt ansætte personer, der er under 15 år gamle (eller 14, hvis landets lovgivning tillader det); eller
 • sætte medarbejdere under 18 år til arbejde, der sandsynligvis vil bringe deres helbred eller sikkerhed i fare.

5. Klart definerede disciplinærpolitikker

Brother-koncernen skal klart definere disciplinærpolitikker og -procedurer og kommunikere disse politikker og procedurer til sine medarbejdere.

6. Whistleblowing-system

Alle virksomheder i Brother-koncernen skal etablere et whistleblowing-system og opfordre medarbejdere til at indberette eventuelle krænkelser af nærværende principper, andre virksomhedspolitikker samt lokale love og forordninger. Brother-koncernen tillader ikke medarbejdere at retaliere mod personer for i god tro at foretage en indberetning om en krænkelse og skal, hvis relevant og tilladt i henhold til lokal lovgivning, sikre, at en whistleblowers anonymitet bevares.

 


 

B. Sundhed og sikkerhed

1. Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Brother-koncernen vil overholde alle gældende love og forordninger for at sikre en sikker og sund arbejdsplads for vores medarbejdere.

Brother-koncernen beskytter medarbejdernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ved at:

 • evaluere og kontrollere potentielle sikkerhedsrisici, herunder fysisk krævende arbejde, elektriske og andre energikilder, brand, køretøjer og eksponering for kemikalier og andre biologiske og fysiske forbindelser;
 • sørge for korrekt designede og godt vedligeholdte arbejdspladser og passende beskyttelsesudstyr;
 • implementere procedurer og systemer for sikkert arbejde og tilbyde løbende oplæring og systemer designet til at forhindre, håndtere, følge og indberette arbejdsbetingede skader og sygdom; og
 • implementere strategier og reaktionsprocedurer for nødsituationer og uønskede hændelser, herunder evakueringsprocedurer, øvelser og gendannelsesplaner.

 

2. Sanitet, fødevarer og lokaler

Brother-koncernen vil stille rene toiletfaciliteter og rent vand til rådighed for medarbejdere og eventuelle tredjeparter, som arbejder på vores adresse, og fødevaretilberedelsesfaciliteter samt spiselokaler skal være hygiejniske (hvis sådan findes på stedet).

Sovesale (hvis relevant) skal være godt vedligeholdt, rene og sikre samt udstyret med passende nødudgange, varmt vand i badefaciliteterne, passende varme og ventilation og personlig plads, alt i overensstemmelse med gældende lokale standarder.


 

C. Miljøet

For at hjælpe samfundet med at opnå en holdbar udvikling vil Brother Group adoptere dets miljølvgivning og stræbe efter at reducere virksomhedens påvirkning på miljøet i alle aspekter af vores aktiviteter og i alle stadier af vores produkters livscyklus, lige fra design, udvikling, produktion, brug og genbrug.

Brother Group vil opnå miljøtilladelser og efterleve alle nationale og internationale miljølovgivninger inklusive restriktion af brug af bestemte stoffer.


 

D. Etiske og respektable forretningsprincipper

Brother-koncernen vil handle med den højeste integritet og etik i alle aspekter af vores aktiviteter.
 
1. Fair handel
Brother-koncernen vil overholde alle antitrust- og konkurrencelove i lande og regioner, som gælder for vores aktiviteter, og vil ikke tage del i handlinger, som vil begrænse eller skævvride fri og fair konkurrence. Ved køb af varer og tjenester vil Brother vælge leverandører uvildigt og på retfærdige vilkår.
 
2. Anstændig markedsføring
Brother-koncernen skal opretholde og overholde gældende standarder for markedsføring, og Brother-koncernen vil afholde sig fra forsætligt at anvende vildledende eller unøjagtig markedsføring.
 
3. Upassende fordel
Brother-koncernen skal ikke tage del i nogen form for korruption, pengeafpresning eller bedrageri. Returkommission eller andre midler til at opnå uretmæssige eller upassende fordele må ikke tilbydes eller accepteres.
 
4. Indberetning af og registrering af præcise virksomhedsoplysninger
Brother-koncernen skal indberette og registrere alle nødvendige oplysninger, herunder regnskabsrapporter, omgående og præcist og opbevare dem korrekt.
 
Brother-koncernen skal sørge for på korrekt vis og rettidigt at offentliggøre den økonomiske status og oplysninger om forretningsaktiviteter for interessenter, investorer og relevante kapitalmarkeder for at fremme informerede investeringsbeslutninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og forordninger.
 
Desuden forlanger Brother-koncernen af medarbejdere, at de sørger for, at udtalelser af personlig art, som figurerer i aviser eller magasiner og i radio, fjernsyn, video eller på internettet, ikke vil kunne opfattes som om medarbejderen taler eller agerer på vegne af Brother.
 
5. Informationsstyring
Brother-koncernen har strenge informationsstyringssystemer, som sikrer, at medarbejdere ikke i strid med loven videregiver fortrolige oplysninger vedrørende Brother-koncernens virksomheder, andre organisationer eller vores kunder til tredjeparter uden tilladelse.
 
6. Beskyttelse af personlige oplysninger
Brother-koncernen respekterer vores kunders, forretningsforbindelsers og medarbejderes personlige oplysninger og har udviklet sikkerhedsforanstaltninger designet til at begrænse adgangen til deres personlige oplysninger i overensstemmelse med lokal lovgivning for beskyttelse af personlige oplysninger. Brother-koncernen beskytter personlige oplysninger, herunder personlige data, lister over vores kunder og medarbejdere, og giver ikke vores medarbejdere tilladelse til at dele personlige oplysninger, medmindre det sker i overensstemmelse med lokale databeskyttelseslove og vores gældende politikker for beskyttelse af personlige oplysninger eller på anden måde med tilladelse som relevant.
 
7. Politik mod insiderhandel
Medarbejdere må ikke blive involveret i ulovlig insiderhandel. Ulovlig insiderhandel er generelt at handle med værdipapirer, mens man er i besiddelse af væsentlige, ikke-offentlige oplysninger om værdipapirerne.
 
8. Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
Brother-koncernen skal forsøge at sikre, bevare og udvide Brother-koncernens intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, patentrettigheder, varemærkerettigheder og ophavsret), og Brother-koncernen vil respektere tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder. Brother-koncernen og medarbejdere vil ikke med overlæg krænke intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende andre. 

E. Styringssystem til implementering af nærværende principper

Brother-koncernen vil etablere et styringssystem til implementering af nærværende principper som følger:
 • alle virksomheder i Brother-koncernen skal implementere sine egne etiske regler, som sammen med andre virksomhedsregler opfylder standarden fastsat af nærværende principper, og kræve, at medarbejderne overholder sådanne regler;
 • alle virksomheder i Brother-koncernen skal, i overensstemmelse med deres organisation, præcisere, hvilken afdeling der er ansvarlig for implementering af virksomhedens etiske regler;
 • alle virksomheder i Brother-koncernen skal sørge for regelmæssig undervisning af medarbejderne med hensyn til overholdelse af de etiske regler;
 • alle virksomheder i Brother-koncernen skal gennemføre periodisk revision for at sikre overensstemmelse med nærværende principper; og
 • alle virksomheder i Brother-koncernen skal rettidigt rette eventuelle mangler identificeret ved de periodiske revisioner.

  Ledelsen med ansvar for den juridiske afdeling hos Brother Industries, Ltd skal være ansvarlig for at sikre implementering af nærværende principper i alle virksomheder i Brother-koncernen og styringssystemerne samt for regelmæssig gennemgang af status for styringssystemet.