Sähköasentaja kiinnittää tarramerkintää sulakekaappiin

Hvordan kan opmærkning forbedre elsikkerheden?

Der sker ca. 3,1 mio. arbejdsulykker i EU hvert år, og flere end 3.000 af dem har dødelig udgang.


Antallet af dødsulykker i EU, forårsaget af elektrisk stød1, er 30 gange højere end for ulykker, der ikke er relateret til el2. Det har medført opfordringer fra Europa-Parlamentet til at være særlig opmærksom på elsikkerhed og forebyggelse af elulykker på arbejdspladsen.


Vision Zero findes allerede. Det er et initiativ fra EU-Kommissionen, hvis målsætning er nultolerance over for arbejdsrelaterede dødsulykker, og som pålægger arbejdsgiverne at øge bevidstheden omkring risici, der kan medføre arbejdsulykker og arbejdsskader3. Et skift i elbranchen, hvor processer og arbejdskraft decentraliseres i små, spredte enheder, skaber dog problemer med at advare medarbejderne om potentielle elektriske farer4.

En af konsekvenserne heraf er ringere bevidsthed omkring arbejdsmiljø, sikkerhed og kultur, og færre ressourcer til at håndtere dette. Desuden anses kommunikation og håndhævelse af god praksis inden for arbejdsmiljø på tværs af spredte arbejdsstyrker for vanskelig. Men det er ikke kun elektrikerne, der er i farezonen4.

Forståelse af farerne ved elektricitet


I hele EU sker der mange elulykker blandt andre faggrupper end elektrikere. Faktisk viser undersøgelser, at antallet af elulykker med dødelig udgang er størst blandt arbejdere, hvis opgaver ikke specifikt er relateret til elektricitet5. Men det er vel næppe nogen overraskelse.

Den nuværende arbejdsmiljølovgivning kræver, at oplysning og uddannelse omkring elektriske farer kun er obligatorisk for alle, der udfører elarbejde (elektrikere). Derfor modtager andre arbejdere (f.eks. inden for vedligeholdelse, IT og montering m.v.) næsten ingen uddannelse i farerne ved elektricitet5.

Det er en kraftig indikation af behovet for nøjagtigt labelprint og for at sikre, at informationerne på arbejdspladsen er så tydelige og læsbare som muligt, så man bliver gjort opmærksom på elektriske farer, og så farlige fejl kan undgås.

Afhjælpning af menneskelige fejl


Undersøgelser viser, at menneskelige fejl ved håndteringen af elsikkerheden spiller en stor rolle i ulykker5, idet 80 % af alle elulykker skyldes menneskelige faktorer.6

De fleste elulykker sker af to årsager. Den første er, at folk arbejder på udstyr, som de tror er slået fra, men som er strømførende. Den anden er, at man arbejder på udstyr, som man godt ved er strømførende, men at man ikke har tilstrækkelig uddannelse eller ikke har taget de nødvendige forholdsregler.6

Manglende opmærksomhed og mangelfuld skiltning er også en faktor, der bestemmer, om medarbejderne opfatter risici præcist7. Så hvordan sikrer man, at medarbejderne får de sikkerhedsinformationer, der er nødvendige for at undgå elektriske farer?
A printed label with exclamation points is being used as a hazard marker on electrical plugs. A hand is seen reaching for the cable that has been secured by a safety engineer or electrician.

Hvad er elsikkerhed, og hvorfor er det vigtigt?

EU’s rammedirektiv om arbejdsmiljø fastslår, at arbejdsgiverne har pligt til at foretage en omfattende risikovurdering og træffe passende forebyggende foranstaltninger for at gøre arbejdsmiljøet sundere og sikrere for arbejdstagerne. Det omfatter også risici, der opstår ved brug af elektrisk udstyr og elektriske installationer.8

Direktivet pålægger arbejdsgiverne – for at undgå farer og sikre bekæmpelse af elektriske farer ved kilden – at give ’passende instruktioner’ til arbejdstagerne, indføre foranstaltninger, der hæver beskyttelsesniveauet og integrere disse foranstaltninger i organisationens aktiviteter.

Andre direktiver pålægger arbejdsgiverne at garantere, at arbejdspladsen efterlever de arbejdsmæssige minimumskrav for udførelse og drift af elektriske installationer9 – og at minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med arbejde i farlige områder overholdes10.

EU-reglerne specificerer, at effekten af skilte og labels ikke må forringes på grund af dårlig udformning, dårlig placering eller dårlig tilstand. For at sikre deres effektivitet skal de vedligeholdes, afprøves, repareres og eventuelt udskiftes, således at de hele tiden er i funktionsdygtig stand.10

Hvordan kan professionel opmærkning forbedre elsikkerheden?

En simpel metode til at sikre, at ’passende instruktioner ved kilden’ er klare, så farer undgås, er ved hjælp af tydelig opmærkning af kabler og elektrisk udstyr.

Håndskrevne labels er teknisk set acceptable, men er tidskrævende at fremstille, og de anvendte materialer er ofte hverken robuste eller langtidsholdbare. De forringes ofte over tid, hvilket betyder, at udstyret ikke længere er sikkert opmærket, og det øger ikke alene risikoen for ulykker, det øger også tidsforbruget og omkostninger til at erstatte dem.

Derfor er mobile labelprintere blevet et vigtigt værktøj, der gør det muligt for elektrikere at printe professionelle, holdbare labels til kabler, ledninger, kontakter, elskabe og elpaneler på stedet.

For at sikre, at medarbejderne er opmærksomme på elektriske farer, er det vigtigt at vælge labels i klare farver, der kan løse flere opmærkningsopgaver og samtidig sikre, at informationen er så tydelig som muligt.

Desuden anbefaler vi, at man vælger labels, der er robuste nok til at imødekomme kravene i barske arbejdsmiljøer, og som er modstandsdygtige over for slid, ekstreme temperaturer, vand, kemikalier og falmning. For jo længere en label bevarer sin gode stand, jo lavere er risikoen for elektriske farer, og jo sjældnere skal den udskiftes.

Se, hvordan Brothers serie af professionelle labelprintere til elektrikere gør arbejdslivet sikrere og nemmere.


Kilder


1. ec.europa.eu (Eurostat): "Statistics explained - Accidents at work statistics" - November 2020
2. europarl.europa.eu: "Question for written answer E-001413/2021"
3.  European Commission: "EU strategic framework on health and safety at work 2021-2027 Occupational safety and health in a changing world of work" - June 2021
4. European Agency for Safety and Health at Work / European Risk Observatory: "Green Jobs, new risks? New and emerging risks to occupational safety and health in the electricity sector (Workshop for European Sectoral Social Dialogue Committee ‘Electricity’)"
5. International Journal of Environmental Research and Public Health: "Risk Profiling from the European Statistics on Accidents at Work (ESAW) Accidents′ Databases: A Case Study in Construction Sites" - December 2019
6. oshwiki.eu: "Electricity" - (Ivan Božič, Institute of Occupational Safety, Slovenia)
7. ESENER: "Workplace risk assessments carried out regularly, by country, 2014-2019"
8. European Agency for Safety and Health at Work's Framework Directive 89/391/EEC: "Improvements in the safety and health of workers at work"
9. EU Directive 89 /654/EEC: "Minimum safety and health requirements for the workplace"
10. EU Directive 92/58/EEC: "The minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work"


Mere fra Effektivitet

Du vil måske også synes om

Tilbage til toppen